براي خبرنگاران

مي گويند چشم بينا و گوش شنواي جامعه هستند. همان هايي که کارشان جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود ولي درآمد و دريافتي هايشان خير! همه جا هستند و از همه چيز و همه کس سخن مي گويند اما کمتر اتفاق مي افتد که کسي از آن ها سخن بگويد يا براي رفع مشکلات شان پيشقدم شود. از حقوق همه بايد دفاع کنند و دردهاي ديگران را فرياد بزنند اما براي کاستي هاي خود فقط  خويشتن داري نمايند. گاهي بر سر وظيفه و رسالت همچون شهداي رسانه در جنگ تحميلي جان شيرن شان را به مردم هديه داده...

ادامه مطلب