طرحي نو

دستش را خوانده اند، چرخ روزگار مطابق ميل او نمي چرخد، بدشانسي مي آورد، دور دور او نيست، ديگر آن انگيزه و جسارت سال هاي اوليه را ندارد و يا هر چيز ديگري که از اين جنس در مورد او بگوييد قبول مي کنم جز اين که فردي بخواهد بگويد دوران او به اتمام رسيده است. شايد جوان ترهايي آمده اند که سواد بيشتري داشته و يا طرح ها و تکنيک هاي قابل توجهي براي پيروزي و کسب موفقيت در چنته دارند ولي به هر حال نمي شود به راحتي او را نديد گرفت. او آبي ترين سرمربي فوتبال کشور و...

ادامه مطلب