…. فهمیدی؟!

وقتی بزرگ می شوی و مشهور چه بخواهی چه نخواهی عدۀ زیادی از مردم تو را به عنوان الگوی خود انتخاب می کنند و یک جورایی رفتارشان را بر اساس آموزه های مستقیم یا غیر مستقیم کلام و کردار تو تنظیم می کنند. خصوصاً وقتی آن قدر اعتبار پیدا کنی که در سطح جهان تو را شناخته و یا رکوردی دست نیافتنی داشته باشی دیگر نتایج رفتار و کردارت تنها مربوط به خودت نمی شود بلکه ممکن است افراد زیادی در جامعه از تو تأثیر پذیرفته و به نوعی در پیامدهای نتایج مطلوب یا نامطلوب رفتارشان سهیم هستی. علی دایی بهترین...

ادامه مطلب