خیلی فرق می کند

«خیلی فرق می کند چه کسی بر مصدر امور قرار گیرد و جریان مدیریت را در دست بگیرد.» در ارتباط با این امر دو نگاه متفاوت و همراه با افراط و تفریط وجود دارد. عده ای کاملاً بدبینانه معتقدند کار آنقدر خراب شده است که فرقی نمی کند چه کسی زمام امور مدیریت و هدایت سازمان یا نهادی را در اختیار داشته باشد.

ادامه مطلب