به آن ها فرصت دهيد!

آدميزاد است و زندگي. زندگي است و هزار بالا و پايين. فراز و فرودهاي طبيعي دنياست و سختي ها و چالش هايي که هر کدام مي تواند دنيايي از توان و انرژي آدمي را گرفته و او را در مسير اهدافش با موانع و مشکلات متعددي مواجه نمايد. يکي از نداري مي نالد، ديگري از تنهايي، يکي فرزند ندارد، ديگري کار و اين گونه است که همه  انسان ها با داشته هاي محدود و نداشته هاي نامحدود زندگي را به سر مي برند.

ادامه مطلب