من و شما و موجوداتی به نام “مَردُم”

مَردم موجودات عجیب و غریبی هستند که بیشتر از آن که دیده شوند شنیده می شوند! همان هایی که از بدو تولد همراهی ات می کنند و تا روز مرگ مجبور هستی برای آنها و مطابق میل شان زندگی کنی. گاهی احساس می کنی که خودت هم جزیی از آنهایی و گاهی حرف هایی از آن ها درباره خودت می شنوی که هیچ شباهتی بین خودت و آنها نمی یابی. عجیب تر اینکه بدون هیچ عامل جبری خودت را مجبور به اطاعت از آن ها می دانی!

ادامه مطلب