تله ناامیدی

تورم بسیار بالاست، بسیاری از ارزش های اجتماعی رنگ باخته است، با این شرایط اقتصادی شاید هیچوقت صاحب ماشین یا خانه نشوم، هیچ جای این مملکت درست نیست، رابطه ها جای ضابطه ها را گرفته، سفره مردم کوچک و کوچک تر شده است و …. حتماً بسیاری از ما این جملات را بارها و بارها شنیده ایم یا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خوانده و دیده ایم و حتی به احتمال فراوان خودمان نیز آن ها را تکرار کرده و به دیگران نیز می گوییم و در انتها همه باهم احساس ناامیدی دسته جمعی می کنیم! آخر ما را چه می شود که بی محابا این جملات را به زبان می آوریم و گویی ناخودآگاه از همدردی در ناامیدی حالمان بهتر می شود.

ادامه مطلب