این مطلب مخاطب خاص دارد

متین و محترم است، نجیب و شریف، بلند قامت و والا مقام است، خندان و دلنشین. وقتی وسط مستطیل سبز پای می گذارد دل هواداران را گرم می کند و وقتی روی نیمکت می نشیند مجالی برای حاشیه ها باقی نمی گذارد. پایش را از گلیمش درازتر نمی کند. توهین و بی احترامی به دیگران حتی رقبا در ذاتش نیست. همه او را دوست دارند و احترامش را نگه می دارند. حتی هواداران رقیب به احترامش از جای بر می خیزند. آنقدر در عین نجابت و ادب مقتدر و دوست داشتنی است که کسی به خود جرأت نمی دهد اسمش را...

ادامه مطلب