مجرمان بي‌گناه!

يکي از بارزترين ويژگي هاي عصر حاضر از دست رفتن نظام طبيعي فرزند آوري، تحصيل، تغذيه و تربيت کودکان، بازي هاي آنان و همه مواردي است که به کودکان و نوجوانان مربوط مي شود. به بيان ديگر آدمي با دستان خود بلايي بر سر نسل هاي آتي آورده است که معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظار آنهاست. اين موضوع تقريباً در سراسر جهان وجود دارد به قسمي که اکنون بسياري از کشورها در قاره هاي مختلف در مقوله  فرزندآوري به عنوان يکي از طبيعي ترين مسائل خلقت که حتي حيوانات در آن مشکلي ندارند با مشکلات عديده اي مواجه گرديده...

ادامه مطلب