سه چراغ روشن

تاخت و تازهای حسن روشن تمامی ندارد. هر بازی و هر اتفاق مهمی که برای آبی های پایتخت می افتد باید منتظر رجزخوانی ها، تحقیر کادر فنی و بازیکنان استقلال از سوی او باشیم. با این شیوه ی برخورد دیگر استقلالی ها به کری خوانی با رقیب دیرینه نیاز ندارند و باید غضنفر را بگیرند! کاری به صحت و سقم ادعاهای روشن ندارم.

ادامه مطلب