انحرافات فراوان با نگاه حزبی در شوراهای شهر

بدون مقدمه یک راست می روم سر اصل مطلب؛ آقای محترم! سرکار خانم! این که دلتان می خواهد پیشرفت کنید قابل درک است، این که در پی فرصتی هستید اوضاع زندگی خود را سامان ببخشید کاملاً منطقی است، اگر جویای نام بوده و دنبال دیده شدن و شهرت هستید دور از ذهن نیست، مسلماً ارتقای شغلی و درآمد بیشتر حق طبیعی شماست، همچنین پیگیری منافع حزب سیاسی تان چیز بدی نیست.

ادامه مطلب