توان افزایی پایداری محیط شهری

محیط زیست حال خوبی ندارد. این امر مختص ایران هم نیست. در تمام دنیا بشر تا توانسته محیط خود را آلوده ساخته و به آن آسیب رسانده است. اگر شرایط زیست محیطی کشور خصوصاً در کلان شهرها ارزیابی شود ناپایداری، آسیب و تخریب گسترده فضای اکولوژیکی بارزترین نتایج آن خواهد بود.

ادامه مطلب