رخسار سرخ

این درست است که در هر جایگاه و مرتبه ای که بازیکن و مربی قرار داشته باشند حق اعتراض و یا بی احترامی به داور را ندارند. البته همۀ ما به این موضوع هم اعتقاد داریم که در فوتبال حرفه ای بیرون کشیدن تیم، ترک زمین، بیرون نرفتن بعد از اخراج، داد و فریاد زدن بر سرداور و اتفاقاتی از این دست هم پذیرفته شده نیست. اما شخصاً هیچ گونه اعتراض و انتقاد را قبول نمی کنم. حتی حاضر به شنیدن هم نیستم. نمی خواهم بپذیرم! آخر برادر من طرف علی دایی است. مردی که شناسنامه فوتبال ایران بوده و هست....

ادامه مطلب