آمایش شهری

علم جغرافیا به عنوان دانشی کاربردی که رابطه بین انسان و محیط را ارزیابی و تنظیم می کند نقش ویژه ای در ساماندهی برنامه های جامع آمایش سرزمین دارد. «آمایش سرزمین» در واقع نوعی برنامه ریزی است که در آن تعامل بین «انسان»، «محیط» و «فعالیت» به عنوان عاملی بنیادین و تعیین کننده در تأمین اهداف توسعه ای کشورها، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از آمایش سرزمین، رسیدن به سطحی از مطلوب‌ترین نحوه توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی در پهنه سرزمین و در محدوده ی جغرافیایی مشخص است.

ادامه مطلب

اظهار نظر نفرمایید

به لطف شبکه های مجازی شکر خدا همه مردم صاحب نظر شده اند! این خیلی اتفاق بدی است که انسان خود را در تمامی زمینه ها متخصص بداند و به خود اجازه اظهار نظر بدهد. از اقتصاد، ورزش، مدیریت، حکومت و … بگیرید تا غنی سازی اورانیوم و کهکشان راه شیری! خصوصاً زمانی که بتوانیم افاضات خود را با یک طرح هنرمندانه و یا عکسی زیبا در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی نشر دهیم دیگر همه چیز برای توهم صاحب نظر بودن جور شده است.

ادامه مطلب

دانش باوری

«تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» عنوان مهمی است که برای سال جاری انتخاب و ابلاغ شده است. در اهمیت تولید و اثرات آن بر پیشرفت، توسعه و بالندگی کشور شک و تردیدی وجود ندارد. اما زمانی که این عنوان مهم با دو پیوست دانش و اشتغال پیوند می خورد و مورد تأکید قرار می گیرد اهمیتی بیش از پیش پیدا می کند. دانش تعیین کننده قدرت و قابلیت کشورها، ملت ها و دولت هاست. امروزه شرکت ها و سازمان های مدرن، براساس «سرمایه فکری کارکنان و مدیریت» قیمت گذاری می شوند.

ادامه مطلب

کار و کارکنان دانشی

اگر قرار است نظام «دانش بنیان و اشتغال آفرین»، عرصه های مختلف تولید و خدمت کشور را دربر بگیرد، یکی از پیش نیازهای مهم و بنیادی آن، «کار دانشی» و «کارکنان دانشی» است. استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش می تواند منجر به ایجاد کار دانشی، کارکنان دانشی و نوآوری دانشی در سازمان ها شود. کار دانشی، محصول ذهنی آدمی است که برای تولید اطلاعات و دانش کاربردی اجرا می شود. کار دانشی از کارکنان به عنوان پایشگران اطلاعات و تصمیم گیرندگان بهره می گیرد و مستلزم تمرکز و توجه ویژه است. کار دانشی شامل کسب دانش، مدل سازی ذهنی، تصمیم گیری و ارتباط موثر می شود.

ادامه مطلب