از حرف تا عمل

بی شک یکی از آسیب های جدی نظام مدیریت کشور سخن گفتن بی پشتوانه، تبلیغاتی و بعضاً ناصحیح برخی مسئولان است. خصوصاً در بحران ها، نقاطِ عطفِ تصمیم گیری و زمان های خاصی همچون موعد تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا شوراهای اسلامی این مسأله بیشتر خودنمایی می کند. در همین فراگیری کرونا حتماً به خاطر دارید که وقتی اولین موارد بیماری در قم مشاهده شد و سخن از قرنطینه به میان آمد برخی از مسئولان سطح اول نظام بهداشت و درمان قرنطینه را مربوط به زمان باستان خواندند و استفاده از این شیوه در زمان اپیدمی را منسوخ شده دانستند.

ادامه مطلب