خدمت رسانی حداکثری

در بند ششم چرخش هایِ تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت «خدمت رسانی حداکثری با استفاده از تمام ظرفیت ها برای انجام وظیفه به جای اکتفا به ظرفیت های داخلی»، بیان شده است.  وقتی می گوییم مدیریت کلان شهر یعنی مواجهه با پهنه ی گسترده جغرافیایی، با جمعیت میلیونی و عرصه ی وسیعی از فرایندها، خدمات و فعالیت های متنوع، متکثر و پیچیده که قرار است ضمن حفظ هویت بومی و دستاوردهای معنوی، ارزشی، ملی، فرهنگی و اجتماعی زمینه رفاه، آسایش و پیشرفت جامعه شهرنشین را فراهم سازد.

ادامه مطلب