جهد و مهد

امروزه برخي از ابعاد زندگي بشر بيش از حد تحت تأثير و در اختيار فعل و انفعالات محيط و اتفاقات جامعه قرار گرفته به گونه اي که کنترل آن از دست انسان خارج گرديده است. نگاهي به دور و بر خود بيندازيد تا با چشمان خود ببينيد چگونه انسان اسير برخي امور و مسائل جامعه است. به عنوان مثال بخش قابل توجهي از زمان و عمر ما در ترافيک مي گذرد. چه بخواهيم و چه نخواهيم حالا که عزم عمومي و جدي در کنار گذاشتن خودروهاي شخصي نداريم و يا سامانه  حمل و نقل عمومي ما آن طور که بايد و...

ادامه مطلب