ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها

چکیده: نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط  اطراف خود دارد. بر این اساس ، نگرش هر فرد نقش اساسی در رفتارش بازی می کند. پژوهشگران برای نگرش چهار کارکرد بنیادی تعریف می کنند. برحسب تئوری کارکردی نگرش، نگرش هرفرد کارکرد های دانشی، ارزشی، انتفاعی و تدافعی دارد. مشتریان کالاهایی را خریداری می کنند که به باورهای فردی ، و ارزش های اجتماعی یا فردی شان هم خوانی داشته باشد و به طور کارآمد برای فرد سودآوری داشته و بتواند از هویت فردی و جمعی اش دفاع کند . 

ادامه مطلب