نیازهای الکی

این واقعیت که چرا علی رغم تأکیدات فراوان قرآن، توصیه های معصومین(ع) و همچنین آموزه های دینی ما مسلمانان، مقوله ی مصرف صحیح، مناسب و به دور از اسراف در کشور همواره مورد بی مهری قرار گرفته، سئوالی است که در مقام پاسخ دهنده نمی توان توجیه مناسبی برای آن بیان نمود. لیکن مسلماً این موضوعِ تلخ و آزار دهنده، آیندگان و نسل های بعدی ما را در پاسخگویی به نیازهای طبیعی خود دچار مشکل می نماید. چرا که بخش عظیمی از سرمایه های طبیعی و غیر طبیعی که امروز در کشور موجود است و با مصرف بی رویه و بعضاً...

ادامه مطلب