هوش معنوی و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه‌های دينی

چكيده: از جمله موضوعاتي كه امروزه به طور گسترده، در سازمان‌ها به آن توجه مي‌شود، معنويت و اخلاق است. پديدة «پيچيدگي انواع محيط» در عصر كنوني، سازمان‌ها را بر آن داشته است تا پاسخ‌ها، نگرش‌ها و رويكردهاي گوناگوني به آن داشته باشند. با ورود به سازمان، با توجه به شديدتر شدن نياز به اعتماد براي فعاليت در سازمان‌هاي جهان امروزي نياز به معنويت و توسعة هوش معنوي در بين افراد افزايش مي‌يابد. براي آنكه بتوانيم هوش معنوي را در محيط كار نظام جمهوري اسلامي ايران عملياتي كنيم، بايد هوش معنوي را با توجه به آموزه‌هاي دين مبين اسلام بررسي كنيم. ازاين‌رو، اين مقاله با تكيه بر مطالعات كتاب‌خانه‌اي و با روش توصيفي و تحليل منطقي، مفهوم «هوش معنوي»، جايگاه و نقش آن را در محيط كسب و كار تبيين مي‌نمايد. سپس با بررسي الگوهاي رايج هوش معنوي، ابتدا ضرورت تدوين الگوي هوش معنوي را بر اساس آموزه‌هاي اسلامي شرح مي‌دهد و آنگاه به برخي از مؤلّفه‌هاي اين هوش بر اساس تعاليم ديني اشاره مي‌كند و در نهايت، به راه‌كارهاي تقويت و رشد هوش معنوي از نظر اسلام مي‌پردازد.

ادامه مطلب