موفقیت سیستم های هوش تجاری

نویسنده: سارا آقابابایی بایستی بین اصطلاحات هوش تجاری(BI) و سیستم های هوش تجاری(BIS) تمایز قایل شد. به طوری که سیستم های هوش تجاری یا محیط هوش تجاری به عنوان کیفیت اطلاعات در مخازن داده ایِ خوب طراحی شده و هماهنگ با ابزار های نرم افزاری مناسب کسب و کار می باشد که برای کارکنان دانشی سازمان ها دسترسی به موقع، تحلیل موثر و درک درست از اطلاعات درست را به ارمغان آورده و آنها را قادر سازد اقدامات درستی را برای اتخاذ تصمیمات درست انجام دهند.عوامل و تغییرات سریع در محیط عملیات شرکت ها و سازمان ها، آنها را به سوی...

ادامه مطلب