بررسی هوش معنوی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی

نویسندگان: ساسان قاسمي - سميه محمدي چکیده: چرا برخی ها دربرابر ناملایمات مقاوم ترند؟چگونه بعضی رهبران میتوانند بزرگترین فشارها را تحمل کنند؟چه میشود که برخی کمتر بیمار می شوند و طول عمر بیشتری دارند؟معنویت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه­ های مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد. واژگان کلیدی: هوش معنوی، سبک زندگی، هوش عقلانی، معنویت مقدمه: هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف ی اری می نماید. در سالمندی پرداختن به...

ادامه مطلب