عصر قرمه سبزی

سرعت سرسام آور تکنولوژي بر تمامي ابعاد زندگي آدمي تأثيرات شگرف و فراواني به جاي گذاشته است. به بيان ديگر امروز در عصر فراصنعتي همه چيز تحت تأثير فناوري و دستاوردهاي غير قابل کنترل آن است. يکي از پيامدهاي مهم اين حرکت شتابان در عرصه پيشرفت تکنولوژي هايِ دست سازِ بشر تغيير سرعت و کيفيت زندگي است. امروزه گروه هاي مختلف آدمي همچون آهوان صحرا هنگامي که حيوان درنده اي آن ها را تعقيب مي کند و به سرعت از اين سو به آن سو مي دوند توسط عواملي تعقيب مي گردند که بعضاً خودشان نيز از آن بي خبر...

ادامه مطلب