ولنگاری حقیقی در فضای مجازی

دیگر هیچ چیز قباحت ندارد! هر چه می خواهد دل تنگت بگو! محدودیتی هم وجود ندارد. اینجا فضای مجازی است. اشکالی ندارد. واقعی که نیست. یک پیام است دیگر!! چیز خاصی نیست… “سِند تو آل” می شود تا دیگران هم مثل ما بخندند. هیچ عیبی هم ندارد. از وقتی بهره برداری قابلیت های فضای مجازی این چنین در بین آحاد جامعه گسترده شده و در داخل گوشی های هریک از ما یک یا چند نرم افزار شبکه های اجتماعی نصب گردیده است همه ی مرزها گسسته شده اند.

ادامه مطلب