تأثير ديدگاه پست ‏مدرن بر نظريه سازمان و مديريت

نویسنده: محمّدحسن جعفري چكيده: پست‏ مدرنيسم نه صرفا يك ديدگاه خاص فلسفي، بلكه يك جريان عام اجتماعي و علمي در دهه ‏هاي اخير است كه با مباني معرفت‏ شناختي و فلسفي خاص خود، در حوزه‏ هاي گوناگون علمي و نظريه‏ پردازي تأثيرگذار بوده است. تأثير اين جريان در حوزه نظريات مديريت در حدي است كه برخي محققان در تقسيم خود از نظريات مديريت، يك بخش را به نظريات پست‏ مدرن اختصاص داده ‏اند. اين تحقيق بيشتر با رويكرد نظري و فلسفي انجام شده و هدف آن، شناخت شاخصه‏ هاي اصلي ديدگاه پست ‏مدرن و بررسي تأثير آنها در نظريه مديريت است....

ادامه مطلب