نظريه‌های كيفيت در مديريت و كاربست آن در نظام آموزشی

نویسنده: دکتر محمد علی حیاتی بافروكش كردن زبانه هاي آتش جنگ جهاني دوم وپاگذاري جهان درنيمه دوم قرن بيستم وپيدايش شرايط ومقتضيات جديد دردنياي صنعتي ، مديران سازمانها را برآن داشت تانسبت به شرايط جديد انعطاف بيشتر ودرخورتوحهي نشان دهند.ازسال 1950 ميلادي مجموعه جامعه صنعتي اعم ازصنايع توليدي وخدماتي پا به مراحل جديدي ازحيات خود گذاشتند .افق ديد جامعه صنعتي دنيا ازيك نگاه درون گرا به نگرشي مردم گرا ومبتني برخواست مشتري تغيير يافت . زماني بودكه جامعه صنعتي بانگرش توليد انبوه باتوليد كالا وخدمات تنها به دنبال كمال خويش بودند بدون آنكه توقعات وانتظارات مصرف كننده واقعي كالا يا بعبارتي...

ادامه مطلب