دردهای مشترک کلان شهرها

بعد از تشکیل شوراهای اسلامی، توسعه شهرها و شکل گیری کلان شهرها، جریانی که در چند سال اخیر آرام آرام رسمیت یافته و به شکل خاصی دارای ساختار رسمی شده است و فرایندهای مدیریت شهری در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، نشست های مشترک شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی و مدیران ارشد کلان شهرهاست.

ادامه مطلب