حبِ آب

ديگر هيچ چيزي ارزان و فراوان نيست. آدمي در دنيايي پر از محدوديت ها و کاستي ها زندگي مي کند. حتي بديهي ترين نيازهاي انسان مثل آب  يا هواي تميز و سالم هم امروز به راحتي قابل دسترسي نيست. سال ها قبل با توجه به روند کاهش بارندگي و گرم شدن زمين برخي نظريه پردازان پيش بيني مي کردند يکي از جنگ هاي آينده  بشر جنگ آب است. شايد اوايل که عده‌اي اين نظر را داشتند کمي اغراق آميز به نظر مي رسيد ولي امروز ديگر همه باور داريم آب هست اما کم است.

ادامه مطلب