بررسی عوامل موثر در شکل گیری گروه‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان

نویسندگان: عباس جهان آبادیان - مرتضی میری چکیده: سرزمین ایران از یک سو یک تکه حساس جغرافیایی بر روی نقشه جهان و از دیگر سو دارای ویژگی های خاص جغرافیایی و طبیعی می باشد که دارای مرز خشکی با 7 کشور و مرز دریایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزراست. این شرایط ویژه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي با توجه به استقرار گروههای مختلف قومی و مذهبی که ارتباطاتی با آن سوی مرزها داشته و دارای تفاوت هایی نیز با حکومت مرکزی میباشند ، از عوامل موثر در ﺷﻜلﮔﻴﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻚ ﻫﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ بوده که در مواقعی و...

ادامه مطلب