گشایش اعتمادی

 دولت وعده گشایش اقتصادی می دهد و مردم گمانه زنی می کنند و از هم سئوال می کنند که فکر می کنید وعده رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی چیست؟ نکته حائز اهمیت و کلید واژه ی اساسی مراودات مردم راجع به وعده های دولت اکنون بی اعتمادی است. متأسفانه بعد از جریان ها و اتفاقات مکرری که دولت در عرصه های مختلف مالی و اقتصادی برای مردم به وجود آورده است اکنون اعتماد از میان رفته و اکثر قریب به اتفاق مردم دولت را نه حامی بلکه رقیب جدی خود می دانند. مانند فرد قلدری که فقط به منافع خود فکر می کند یا خوش بینانه تر اینکه منافع خودش را به منافع همگان ترجیح می دهد.

ادامه مطلب