علی بن موسی الرضا(ع) و سبک زندگی در روابط اجتماعی

نویسندگان: سيدحسن قريشي ، حميد فاضل قانع چکيده: سبک زندگي، شامل مجموعه‌اي از رفتارها و الگوهاي کنش افراد بوده که معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي است و از آنجا که آموزه‌هاي ديني بر شکل‌گيري و تثبيت باورها، ارزش‌ها، و هنجارهاي اجتماعي اثرگذارند، مي‌توان گفت الگوهاي رفتاري پذيرفته شده در يک گروه اجتماعي، به ميزان زيادي متأثّر از آموزه‌هاي ديني و گروه‌هاي مرجع معرفي شده از سوي دين است. نمود آشکار سبک زندگي را مي‌توان در حوزه‌ي روابط اجتماعي جست که در اين زمينه، اسلام بهترين الگوي رفتاري را سيره‌ي پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و...

ادامه مطلب