نظارت و ارزشیابی حلقه‌ی آخر فعالیت‌‌های آموزشی

چکیده: در پایان هر دوره آموزشی باید در فکر، احساسات، نگرش‌ها و اعمال علم‌آموزان بر حسب هدف‌های آن دوره تغییراتی به وجود آید که آن را تغییر رفتار می‌نامند. ابزار یا وسیله‌ای که برای سنجش پیشرفت تحصیلی در موقعیت‌های آموزشی و تدریس به کار می‌رود آزمون یا امتحان نام دارد. آزمون چند گزینه‌ای متداولترین آزمون عینی است که هم در سنجش توانایی‌های مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه‌های گوناگون تحصیلی مورد استفاده واقع می‌شود. آزمون چند گزینه‌ای هم از لحاظ یکنواختی سئوال‌ها، هم از لحاظ حساسیت کم در مقابل حدس کورکورانه و هم از لحاظ سهولت تصحیح پاسخنامه‌ها بهترین نوع آزمون‌های عینی است. در متن حاضر این نوع آزمون و طرز تهیه آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و موارد استفاده آن در سنجش انواع مختلف بازده‌های یادگیری معرفی می‌شود.

ادامه مطلب