یکی یه دونه!

خیلی کلاس دارد! دخترها و پسرهایی که تن به ازدواج نمی دهند و تجرد قطعی را انتخاب می کنند. یا جوان هایی که خیلی هم قید و بند خاصی به مبانی شرع و سنت نداشته و ازدواج سفید و یا هم باشی سیاه را برای تداوم زندگی برمی گزینند. غیر از این موارد پرستیژهای کاذب اجتماعی دیگری نیز تعریف شده است. مثلاً برخی  افراد هستند که تن به ازدواج می دهند ولی کلاس آن ها در بچه نداشتن است، یا گروهی که بچه می آورند ولی خیلی اتوکشیده و مختصر فقط یک بچه را کافی می دانند. البته شاید در نگاه...

ادامه مطلب