حسابداری مدیریت چیست؟

استراتژي و حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

ادامه مطلب

نقش حسابرسي داخلي در مديريت ريسك در عرصه سازمان

نقش حسابرسي داخلي در مديريت ريسك در عرصه سازمان

 

 

مقدمه

طی سالهای گذشته، اهمیت  راهبری شرکتی قوی بر مدیریت ریسک به طور فزایندهای تایید شده است. سازمانها برای شناسایی تمام ریسکهایی که در کسب وکارشان با آنها روبه رو می شوند، اعم از اجتماعی، اخلا‌قی، محیطی، مالی و عملیاتی، و به منظور تشریح چگونگی مدیریت آنها در یک سطح پذیرفتنی، به شدت در فشار هستند. در این اثنا، استفاده از چارچوبهای مدیریت ریسک در عرصه سازمان، با شناخت برتریهای آن نسبت به رویکردهای با نظارت پایین، گسترش یافته است.

ادامه مطلب