مدیریت کیفیت و استاندارد

مدیریت کیفیت و استاندارد ؛ معرفی استاندارد PMBOK

تاريخچه:

انجمن مديريت پروژه ايالات متحده آمريکا

انجمن مديريت پروژه ايالات متحده آمريکا PMI در سال 1969 تاسيس شد. اين انجمن در سال 1976 تصميم گرفت نظرات مديران پروژه را مستند کند که نتيجه اين فعاليت در سال 1987تحت عنوان Project Management Body Of Knowledge به چاپ رسيد.در سال 1996 اولين نسخه رسمي استاندارد PMBOK به چاپ رسيد و در سال 1999 به تاييد ANSI رسيد. در پايان سال 2004 بيش از يک ميليون نسخه از کتاب راهنماي PMBOK فروخته شده بود و نزديک به 75000 نفر مدرک PMP دريافت کرده اند.

فرايندهايPMBOK
استاندارد PMBOK مراحل انجام پروژه را به 5 فرايند به شرح زير تقسيم مي کند:

1-گروه فرآيندهاي آغازين (Initiating Process Group)فعاليتهاي لازم براي اخذ مجوزها و اختيارات رسمي شروع يک پروژه را گويند. خلاصه اين فعاليتها شامل دو مرحله اصلي زير است:

1-1- تهيه چارت پروژه :
شامل اخذ مجوزهاي پروژه، اقدامات اوليه، شناسايي حامي مالي، ذينفعان و افراد کليدي، مستند سازي نيازها، تشکيل تيم آغازين پروژه و مدير آن، برنامه ها، جلسات مذاکره، رويه هاي کنترلي آغازين، بيانيه پروژه(Statement of Work).

2-1- ايجاد بيانيه(اوليه)محدوده پروژه:
اين سند شامل مستندات نيازهاي تحويل شدني هاي اصلي، محدوده هاي اصلي يا مرزهاي پروژه، روشهاي تاييد و کنترل سطح بالاي محدوده مي شود.

2-گروه فرآيندهاي برنامه ريزي (Planning Process Group)اين فعاليتها بسيار وسيع تر از فعاليتهاي زمانبندي پروژه(Project Scheduling) هستند. در واقع Scheduling زير مجموعهPlanning است (نمونه اين فعاليتها در جدول بعد آمده است)

3-گروه فرآيندهاي اجرايي (Executing Process Group)شامل تمام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي اجراي برنامه ها و توليد شدني ها طبق کيفيت و مشخصات خواسته شده است. (نمونه اين اقدامات در جدول بعد آمده است)

4-گروه فرآيندهاي کنترلي (Controlling Process Group)فعاليتهايي شبيه کنترل و اندازه گيري عملکردها ونتايج، مقايسه نتايج عملکردها با پيش بيني ها، شناخت علل انحرافات و انتخاب يک استراتژي مناسب و…(که قسمتي از آنها در جدول بعد آمده است).

5- گروه فرآيندهاي اختتامي (Closing Process Group)فرآيندهاي مورد نياز براي خاتمه رسمي پروژه است. اين فعاليتها شامل تحويل اقلام قابل تحويل و يا پايان دادن به يک پروژه منحل شده (Cancelled Project) است.

دانشهاي نه گانه مديريت پروژه PMBOK

سطح دانش پايه اي:(مديريت محدوده، زمان، هزينه و کيفيت) را سطوح دانش پايه اي گويند. زيرا مستقيماً منجر به توليد تحويل شدني ها و تأمين اهداف پروژه مي شوند.
سطح دانش تسهيل کننده : دانش مديريت منابع انساني، ارتباطات، ريسک و تدارکات را گويند. زيرا حکم وسيله هاي کمک کننده براي دستيابي به تحويل شدني ها و اهداف را دارند.
يک سطح دانش ارتباط دهنده :سطح دانش مديريت يکپارچگي پروژه وظيفه هماهنگ سازي هشت سطح بالا را داشته و موجب استانداردسازي آنها مي گردد بنابراين بر ساير سطوح دانش تأثير گذاشته و از آنان تأثير مي پذيرد.
در هر يک از سطوح دانش لازم است کارها و وظايفي انجام شود. جايگاه اين وظايف با توجه به مرحله يا گروه فرايندي تعيين مي شود. تعداد اين فعاليتها که در واقع بيانگر وظايف تيم مديريت پروژه است در استاندارد PMBOK شامل 44 وظيفه يا فرايند است.

منبع:انجمن مديريت پروژه ايالات متحده آمريکا PMI

The Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) is a collection of processes and knowledge areas generally accepted as best practice within the project management discipline.
As an internationally recognised standard (IEEE Std 1490-2003) it provides the fundamentals of project management, irrespective of the type of project be it construction, software, engineering, automotive etc.

PMBOK recognises 5 basic process groups and 9 knowledge areas typical of almost all projects. The basic concepts are applicable to projects, programs and operations. The five basic process groups are:

Initiating
Planning
Executing
Monitoring and Controlling
Closing

Processes overlap and interact throughout a project or phase. Processes are described in terms of:

Inputs (documents, plans, designs, etc.)
Tools and Techniques (mechanisms applied to inputs)
Outputs (documents, products, etc.)

The nine knowledge areas are:

Project Integration Management
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Quality Management
Project Human Resource Management
Project Communications Management
Project Risk Management
Project Procurement Management

Each knowledge area contains some or all of the project management processes. For example, Project Procurement Management includes:

Procurement Planning
Solicitation Planning
Solicitation
Source Selection
Contract Administration
Contract Closeout

Much of PMBOK is unique to project management e.g. critical path and work breakdown structure (WBS). Some areas overlap with other management disciplines. General management also includes planning, organising, staffing, executing and controlling the operations of an organisation. Financial forecasting, organisational behaviour and planning techniques are also

similar.
CAPM and PMP

The Project Management Institute (PMI) is the publisher of PMBOK and offers two levels of certification:

A Certified Associate in Project Management (CAPM) has demonstrated a common base of knowledge and terms in the field of project management. It requires either 1500 hours of work on a project team or 23 contact hours of formal education in project management.
A Project Management Professional (PMP) has met specific education and experience requirements, has agreed to adhere to a code of professional conduct and has passed an examination designed to objectively assess and measure project management knowledge. In addition, a PMP must satisfy continuing certification requirements or lose the certification.
As of 2006, PMI reported over 220,000 members and over 50,000 Project Management Professionals (PMPs) in 175 countries. Over 44,000 PMP certifications expire annually; a PMP must document ongoing project management experience and education every three years to keep their certification current.

{endslide}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *