مبانی دیدگاه ساختار ادهوکراسی به سازمان ها

“Ad hoc” درلغت به معنی موقت(حق)، متخصص، ویژه امر بخصوصى، ویژه، خلق‌الساعه و برحسب ضرورت است. در این ساخت سازمانی گروه‌های کاری تشکیل می‌شوند و بر حسب ضرورت مأمور انجام امور می‌شوند. این ساخت برای انجام کارهای کل سازمان، بر واحدهای سازمانی کوچک ، مردم‌گرا(دموکراتیک)، نسبتا خود‌گردان[1] و متشکل از متخصصین رشته‌های مختلف تأکید دارد.[2]

ادامه مطلب