نقش مدیریت دانش در ارتباط با مشتری

نقش مدیریت دانش درارتباط با مشتری
CRM

مدیریت دانش،یکپارچگی بین گروههای جدا از هم را در یک محیط ارتباط با مشتری آسانتر می‏سازد
دكتر محمدرضا غلامیان ، بابک ابراهیمی ، مریم خواجه افضلی

ادامه مطلب