پنج مدل اساسی تغییر: ویژگی‌ ها و چالش‌ ها

در ادبیات مدیریت تغییر، مدل‌های مختلفی برای تغییر سازمانی وجود دارد. اساساً مدیریت تغییر رویکردی است که منجر به تحول یک فرد، تیم، و سازمان برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌شود. مدل‌های تغییر سازوکارهایی برای پیاده‌سازی موفق فرایند تغییر در سازمان هستند. اجازه دهید تا در این مقاله به معرفی ویژگی‌ها و چالش‌های برخی از مشهورترین مدل‌های تغییر بپردازیم که به صورت گسترده در سازمان‌ها استفاده شده است:

ادامه مطلب

مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب

مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب
حسین امامی

بروز تغییر واقعیتی است که روابط عمومی‌ها با آن روبه‌رو هستند. توجه به «مدیریت تغییر» موجب شده تا روابط‌عمومی‌ها امروزه موقعیت بهتری نسبت به گذشته در سازمان‌ها داشته باشند.

ادامه مطلب