ضرورت تزریق اکسیر نخبگی در بدنه مدیریت

تمایز حقیقی انسان ها و به تبع آن گروه ها و جوامع انسانی به نوع انتخاب ها و کیفیت تصمیم هایی است که در طول زیست فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی اتخاذ می کنند. به دیگر سخن، سرعت، جهت و شدت پیچیدگی، تحول، شبکه محوری و چند لایه ای شدن امور به گونه ای است که کیفیت و نوع نگاه به مدیریت و رهبری بر خویشتن و اداره گروه ها و سازمان های متنوع و متکثر و در مقیاسی وسیع تر حکمرانی مطلوب جوامع، دگردیسی بالایی را در خود تجربه می کند.

ادامه مطلب

تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم

چكيده: در این پژوهش به مطالعه تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم پرداخته است  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری توصیفی پیمایشی محسوب می‌ شود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای 29 گویه براساس طیف لیکرت بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار های SPSS و lisrel استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان حوزه علمیه در شهر قم می‌باشد که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز طبق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 130 نفر در نظر گرفته شده است و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید گردید .نتایج تحقیق نشان داد که سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان در حوزه علمیه قم تاثیر دارد .یعنی سبک مدیریت اسلامی‌بر اعتماد و اطمینان کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد ، سبک مدیریت اسلامی‌بر اثرگذاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر معناداری خدمات کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر خودمختاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد و در نهایت سبک مدیریت اسلامی‌بر خودکارآمدی کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد.

ادامه مطلب

اهمیت مدل شایستگی در سازمان

چکیده: اگر در سازمانی، مدل شایستگی به خوبی طراحی و اجرا شود، آن سازمان می‌تواند بهترین افراد را پیدا کند و عملکرد آنها و در نهایت نتایج تجاری را بهبود ببخشد. از آنجا که استخدام بهترین افراد و افزایش بازده سازمان، اهدافی هستند که هر کسب‌و‌کاری می‌خواهد به آنها دست پیدا کند، به نظر خیلی از افراد، اجرای انواع مدل‌ شایستگی یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی است. با این حال، موفقیت این مدل‌ها هم مانند خیلی از موارد دیگر به شیوه‌ی اجرای آنها بستگی دارد و همین باعث شده است این امر کمی چالش‌برانگیز شود. در این مقاله، مدل‌های شایستگی را معرفی می‌کنیم و راه‌هایی برای استفاده‌ی بهینه از آنها و پایین آوردن درصد خطاها پیشنهاد می‌دهیم.

ادامه مطلب

منابع انساني در آغاز هزاره سوم

چکیده: فرق گذاشتن بين مديريت منابع انساني (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و توسعه منابع انساني (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT = HRD) درواقع وارد شدن به محيط مبهم و بحث انگيز است. اين مقاله ماهيت هركدام را بيان داشته و بعضي از تنشهاي موجود در هر كدام را توضيح مي دهد و بيان مي كند، كه آينده، به همكاريهاي استراتژيك و انعطاف پذير بيشتري ميان آن دو نياز دارد. رشد مباحث درباره شكل گيري بالقوه يك توسعه گرايي نوين شخصي حرفه اي براي رسيدن به يك اعتبار مهم، نيازمند حمايت و نمايش حالات مختلف توسعه منابع انساني است، و اين امر...

ادامه مطلب