تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها

مقاله تخصصی ؛ تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها(σ )

مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما ، تفكر ناب و تئوري محدوديتها

Lean Thinking
سهراب بر فروشان – عطاءالله نصرتی

ادامه مطلب