بحران چيست؟ و چگونه تعريف می‌شود؟

چکيده: بحران شناسي بخش مهمي ازفرايند مديريت بحران و پژوهش هاي مربوط به آن را تشکيل مي دهد. شناخت هر چه دقيق تر بحران، همچون هرحوزه ي مديريتي ديگري؛ به کنترل و هدايت هرچه مؤثرترآن کمک کرده و مديران بحران مي توانند با تفکيک تفصيلي مسئله پيش رو،آن را مديريت پذير گردانند.مقاله حاضربا هدف فراهم آوري عناصرلازم براي شناسايي بحران و تجزيه و تحليل آن،مهمترين ويژگي هاي نسبت داده شده به حوادث بحراني را احصا کرده و سپس در دو بخش اصلي،لوازم و مشکلات تشخيص اين حوادث را درقالب دو رويکرد سيستمي و تصميم گيري تشريح مي کند. در پايان تلاش مي شود تا با ترکيب دو رويکرد، تعريف نسبتاً کامل ترو قابل قبولي که هم قابليت تحليلي داشته و هم درعرصه عمل به کارآيد،ارائه گردد.

ادامه مطلب

مدیریت بحران‌های فردی

چکیده: بحران شناسي بخش مهمي ازفرايند مديريت بحران و پژوهش هاي مربوط به آن را تشکيل مي دهد. در زندگی فردی و اجتماعی انسان، گاه خوبی هاست که به سمت آدمی می آید و گاه سختی هایی است که از آن به بحران یاد می کنند. در زندگی انسان های موفق اگر نگریسته شود، آنچه عامل موفقیت ایشان بوده هست، مدیریت همین بحران هاست. در این نوشتار به کوتاه سخنی به بخشی از مدیریت بحران های فردی اشاره خواهد شد.

ادامه مطلب

مدیریت نوآورانه‌ی بحران در شرکت‌های ساخت و ساز: روش‌ها و فرآیندها

نویسندگان: دکتر اوژن کریمی - لیلی رحیمی چکیده: مدیریت بحران فرایند جذب و ارزیابی سیگنال های بحران می باشد و نیاز به اتخاذ تصمیم و به اجرا درآوردن اقدامات احتیاطی لازم برای فائق آمدن بر بحران با کمترین آسیب است. تشخیص سیگنال های هشدار دهنده زود هنگام یک بحران به شرکتها برای ممانعت از وقوع بحران و  زنده ماندن بدون ضرر و زیان مالی بیشتر کمک می کند. عوامل دیگری که  شرکت های ساخت و ساز برای زنده ماندن با نقص صفر نیاز دارند را می توان به شرح زیر برشمرد: (الف) جذب سیگنال های غیر مستقیم قبل از بحران (ب)...

ادامه مطلب

تلفيق مديريت بحران در راهبردهای سازمان

نویسنده: حميدرضا رضواني مديريت بحران داراي ماهيت استراتژيک است مقدمه:  پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ چند جانبه‌ صنايع، زمينه‌ مساعدي‌ براي‌ رشد کمي‌ و کيفي‌ فرصتها و تهديدات‌ محيط، فراهم‌ ساخته‌ است. چنانچه‌ از يک‌ سو رشد وتوسعه‌ تکنولوژي‌ انسان‌ را در جدال‌ با رخدادهاي‌ طبيعي‌ قدرتمند ساخته‌ و از سويي‌ ديگر پيچيدگي‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ صنايع‌ سبب‌ بروز معضلات‌ همه‌ جانبه‌ در رخدادهاي‌ ظاهراً‌ واحد شده‌ است. مقايسه‌ قطع‌ برق‌ يک‌ روستا با مورد مشابه‌ در يکي‌ از شهرهاي‌ بزرگ‌ جهان‌ به‌خوبي‌ نشانگر درجه‌ آسيب‌پذيري‌ جوامع‌ پيشرفته‌ است. مقايسه‌ فوق‌ قبل‌ از اينکه‌ مقايسه‌ دونوع‌ جامعه‌ باشد،...

ادامه مطلب