نقش “رهبری” در سه انقلاب بزرگ جهان

نویسنده: دكتر مصطفی ملكوتيان انقلاب‌ها در سراسر دنیا و در طول تاریخ به صورت دائمی و هميشه با نوعي از رهبري داراي نقش اصلی در مسير جريان‌ها همراه بوده‌اند. وضع انقلاب‌هاي مورد بررسي در رابطه با شاخص‌هاي رهبري بدين صورت بوده است: الف- بيان و تبليغ آرمان انقلابي در تعارض با آرمان رسمي اين شاخص آشكارا در هر سه انقلاب ديده مي‌شد. در فرانسه، قرن هجده، قرن روشنفكري ناميده شده و در روسيه و ايران پيش از انقلاب نيز دوره‌اي پرشور از بيان و تبليغ آرمان جديد وجود داشت. انقلاب فرانسه در انقلاب فرانسه با دو گونه رهبران در دو مقطع زماني متفاوت مواجهيم: رهبران...

ادامه مطلب

مدیریت از دیدگاه شهید بهشتی

نویسنده: مسیح مهاجری انسان، موجودی اجتماعی است که از یکسو در ساختن محیط نقش دارد و از سوی دیگر، خود نیز از محیط تأثیر می‏گیرد. در این واقعیت تردیدی نیست که انسان های آرمانخواه همواره توانسته‏اند بر محیط اجتماعی تأثیر بگذارند و جو حاکم را تغییر دهند. بنابراین، انسان بیش از آنکه منفعل باشد، فعال و سازنده است و همین اراده و خصلت انسانی است که تاریخ را می سازد.جامعه انسانی در طول تاریخ، بستر حرکتهای فردی و جمعی متضاد بوده و جریانهای حق طلب و خیرخواه همواره با جریانهای باطل و مفسده جو درگیر بوده‏اند. حرکت نسبتاً پرشتاب محیط اجتماعی بشر...

ادامه مطلب