مدل‌های رقابت پذیری ملل

مقدمه: مايكل پورتر استاد دانشگاه هاروارد در سال 1990 در كتاب مزيت رقابتي ملل ، مدل الماس را مطرح نمو د . از آن زمان تا حال مطالعات و تحقيقات فراواني در خصوص قابليت هاي كاربردي مدل الماس در تحليل مزيت رقابتي ملل انجام شده است . با توجه به اينكه استراتژي سیاست هاي جهاني با بهره گيري از مدل الماس استراتژي هاي نفوذ در بازارهاي خارجي را طراحي مي نمايند و شركت هاي صادرا ت گرا نيز ضرورت و اهميت كاربرد آن را درك نموده اند ، لذا در اين مقاله به چرايي و چگونگي مدل الماس به اختصار پرداخته شده است.

ادامه مطلب