بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی

چکیده: امروزه یکی از صنایعی که دربه کارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی هوشمند پیشگام بوده است، صنعت گردشگری می باشد. با توجه به توسعه هر چه بیشتر گردشگری خارجی در چند سال اخیر، سیستم های اطلاعاتی هوشمند می توانند نقش به سزایی را در توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری بخصوص گردشگری مجازی ایفا نمایند. از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی درشهرستان تبریز بپردازد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی –توصیفی می باشد . 10 مولفه بعنوان کارکردهای هوشمندسازی مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه آماری این پژوهش را مدیران رده میانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان تبریز و نیز تنی چند از اساتید برتراین حوزه تشکیل می دهند. طی پرسشنامه  ایی  10 مولفهم به بررسی و تایید نمونه آماری رسیدند. جهت مشخص نمودن وضعیت کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی از روش میانگین استفاده گردید. و رتبه بندی مولفه ها با استفاده از تحلیل AHP صورت گرفت. نتایج اینگونه بدست آمد که از بین 10 مولفه بعنوان کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری تحت عنوان ؛ پیش بینی آب و هوایی هوشمند، پیش بینی ترافیکی هوشمند، سیستم اطلاعات گردشگری هوشمند، سیستم، ایمنی هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، شهروندان هوشمند،روش زندگی هوشمندو مدیریت ادرای هوشمند به ترتیب سه مولفه پیش بینی آب و هوایی هوشمند، پیش بینی ترافیکی هوشمندو سیستم اطلاعات گردشگری هوشمند بیشترین تاثیر را بر هوشمند سازی مقاصد می توانند داشته باشند.

ادامه مطلب

تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری

چکیده: در عصر حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارکان اقتصادی تجاری جهان به شمار می آید و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار نام می برند. به طوری که امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است و توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است، تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرضیات این پژوهش بر مبنای متغیرهای اصلی تحقیق و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است. نمونه آماری در این تحقیق 115 نفر از کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی(دولتی- خصوصی) در منطقه آزاد تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. بعد از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون ضریب رگرسیون در سطح خطای 5 درصد فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد .

ادامه مطلب

گردشگری شهری و راهکارهای توسعه پایدار آن

نویسنده:  محمد حسن شربیتیان چکیده: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد.این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهری ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه  گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهترین فعالیت های...

ادامه مطلب

موانع و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در منطقه جلفا

نویسنده: بابک محمدزاده علمداری صنعت گردشگری یکی از پرسودترین و همچنین کم هزینه ترین محورهای توسعه اقتصادی در دنیا لقب گرفته است.منطقه جلفا به سبب وجود یکی از بی نظیرترین موقعیتهای گردشگری از لحاظ زیبایی، تنوع و فراوانی جاذبه ها و... قطعا میتواند قطب گردشگری کشور و‌ حتی دنیا باشد ولی این ظرفیتها بهاءلازم داده نشده وفرصتهای بسیاری در حال از دست رفتن است. اهمیت صنعت گردشگری: صنعت گردشگری یکی از پرسودترین و همچنین کم هزینه ترین محورهای توسعه اقتصادی در دنیا لقب گرفته است.گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به سومین صنعت درآمدزای جهان تبدیل شده است.ضمن اینکه میزان سرمایه‌گذاری برای...

ادامه مطلب