بررسی مسافرت‌های خارجی و تطابق آن با قوانین امورگمرکی

بررسی مسافرتهای خارجی و تطابق آن با قوانین امورگمرکی
محب الدین شیخی فینی

چکیده: مسافرتهای خارجی یکی از راهکارهای کسب درآمد از لحاظ جذب تور یست , انتقال تجارب فرهنگی , سیاسی و اجتماهعی بوده و میباشد که برای تحقق آن می بایستی تلاش فراوانی درسطح داخلی و سطوح مختلف انجام پذیرد. فعالیت در حوزه مسافری خارجی بستگی به

ادامه مطلب