نقش عوامل فردی و اجتماعی در ایجاد و توسعه امیدواری

آیا امید و انگیزه افراد برای فعالیت و پیشبرد امور خود و جامعه شان امری است فردی که تنها در ویژگی‌های روانی و شخصیتی افراد ریشه دارد یا فرهنگ و شرایط اجتماعی هم بر آن موثر است؟ شرایط اجتماعی و فرهنگی چه تاثیری بر احساس امیدواری یا ناامیدی افراد جامعه دارد و بر عکس، احساس امیدواری و ناامیدی افراد چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟

ادامه مطلب

ضرورت تزریق اکسیر نخبگی در بدنه مدیریت

تمایز حقیقی انسان ها و به تبع آن گروه ها و جوامع انسانی به نوع انتخاب ها و کیفیت تصمیم هایی است که در طول زیست فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی اتخاذ می کنند. به دیگر سخن، سرعت، جهت و شدت پیچیدگی، تحول، شبکه محوری و چند لایه ای شدن امور به گونه ای است که کیفیت و نوع نگاه به مدیریت و رهبری بر خویشتن و اداره گروه ها و سازمان های متنوع و متکثر و در مقیاسی وسیع تر حکمرانی مطلوب جوامع، دگردیسی بالایی را در خود تجربه می کند.

ادامه مطلب

مدیریت تعارضات در محل کار؛ حل و فصل موفقیت آمیز

مقدمه: تعارض‌ امری‌ اجتناب ناپذیر در زندگی‌ فردی‌ و سازمانی‌ امروز است‌ که‌ به‌ شکل های‌ مختلف‌ درون‌فردی‌، بین‌ فردی‌، درون‌ گروهی‌، بین‌ گروهی‌، درون‌ سازمانی، بین سازمانی و میان فرهنگی‌ ظهور می‌کند.  برعکس‌ تصور منفی‌ که‌ در زمینه‌ تعارض ‌وجود دارد، تعارض‌ ضرورتا امری‌ منفی‌ نیست ‌بلکه‌ حد متوسطی‌ از آن‌ می‌تواند موجب‌ بالا بردن‌سطح‌ عملکرد شود. آنچه‌ در زمینه‌ تعارض‌ اهمیت‌دارد، نحوه‌ رویارویی‌ و مواجهه‌ با آن‌ است‌ علاوه‌ بر این‌ در حل ‌تعارض‌، ابتدا باید به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ پرداخت‌سپس‌ از فنون‌ مختلف‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارداز قبیل‌ مذاکره‌، میانجیگری‌ و داوری‌ و مانند آن‌برای‌ حل‌ تعارض‌ استفاده‌ کرد. «مولینز» تعارض را اینگونه تعریف می کند : رفتار عمدی و آگاهانه که به منظور جلوگیری و ممانعت از تحقق اهداف سایر افراد صورت می گیرد (مولینز،۱۹۹۰،ص۴۹۵ به نقل از دکتر فانی،ماهنامه تدبیر۱۳۸۴).

ادامه مطلب

پنج مدل اساسی تغییر: ویژگی‌ ها و چالش‌ ها

در ادبیات مدیریت تغییر، مدل‌های مختلفی برای تغییر سازمانی وجود دارد. اساساً مدیریت تغییر رویکردی است که منجر به تحول یک فرد، تیم، و سازمان برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌شود. مدل‌های تغییر سازوکارهایی برای پیاده‌سازی موفق فرایند تغییر در سازمان هستند. اجازه دهید تا در این مقاله به معرفی ویژگی‌ها و چالش‌های برخی از مشهورترین مدل‌های تغییر بپردازیم که به صورت گسترده در سازمان‌ها استفاده شده است:

ادامه مطلب

هاله شخصیتی افراد مختلف؛ یک رتبه روانشناختی

چکیده: یکی از دلایل تعصب اجتماعی برای قرن‌ها اثر هاله است. این یک رتبه روان شناختی است که ناخودآگاه به شما داده می‌شود که تاثیرات عمیقی بر زندگی افراد دارد. در این متن یک مرور کلی بر این مطلب است که چگونه این مفهوم بر مردم تاثیر می‌گذارد.ایده کلی همین است که از نسل‌های قبل از طریق آموزش عمومی، فعالیت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و به طور قابل توجهی از طریق داستان‌های قومی و داستان‌های اساطیری، مستقیما به ذهن ما رسیده است. بنابراین این اثر عظیمی است که در مطالعه روانشناسی انسان نقش مهمی دارد.

ادامه مطلب

تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم

چكيده: در این پژوهش به مطالعه تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم پرداخته است  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری توصیفی پیمایشی محسوب می‌ شود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای 29 گویه براساس طیف لیکرت بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار های SPSS و lisrel استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان حوزه علمیه در شهر قم می‌باشد که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز طبق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 130 نفر در نظر گرفته شده است و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید گردید .نتایج تحقیق نشان داد که سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان در حوزه علمیه قم تاثیر دارد .یعنی سبک مدیریت اسلامی‌بر اعتماد و اطمینان کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد ، سبک مدیریت اسلامی‌بر اثرگذاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر معناداری خدمات کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر خودمختاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد و در نهایت سبک مدیریت اسلامی‌بر خودکارآمدی کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد.

ادامه مطلب

اهمیت مدل شایستگی در سازمان

چکیده: اگر در سازمانی، مدل شایستگی به خوبی طراحی و اجرا شود، آن سازمان می‌تواند بهترین افراد را پیدا کند و عملکرد آنها و در نهایت نتایج تجاری را بهبود ببخشد. از آنجا که استخدام بهترین افراد و افزایش بازده سازمان، اهدافی هستند که هر کسب‌و‌کاری می‌خواهد به آنها دست پیدا کند، به نظر خیلی از افراد، اجرای انواع مدل‌ شایستگی یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی است. با این حال، موفقیت این مدل‌ها هم مانند خیلی از موارد دیگر به شیوه‌ی اجرای آنها بستگی دارد و همین باعث شده است این امر کمی چالش‌برانگیز شود. در این مقاله، مدل‌های شایستگی را معرفی می‌کنیم و راه‌هایی برای استفاده‌ی بهینه از آنها و پایین آوردن درصد خطاها پیشنهاد می‌دهیم.

ادامه مطلب

آمادگی استقرار نظام مديريت دانش با استفاده از هوش سازمانی

چکیده: هوش سازمانی مفهومی تقریباً جدید در بحث سازمان و مدیریت است و این خود نشان دهنده تغییر دید متفکران سازمانی نسبت به مقوله هوش می باشد. هوش سازمانی به معنای داشتن دانشی عمیق در مورد همه عواملی است که برای سازمان و دست یابی به اهدافش مؤثر است و به عنوان تلفیق دارایی های دانش و مهارت در سازمان شناسایی  می شود که اینها خود وابسته به مدیریت دانش در یک سازمان هستند. پژوهش، حاضر با هدف آمادگی برای استقرار نظام مديريت دانش با استفاده از هوش سازمانی انجام گرديد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع هم...

ادامه مطلب

هوش های چند گانه و كاربرد آن در مدارس

نویسنده: دکتر سیروس اسدیان چكیده: تاریخچه ی این تفكر كه انسان دارای توانایی ذهنی قابل اندازه گیری است، حداقل به كتاب فرانسیس گالتون در سال 1869 با عنوان «نبوغ ارثی» برمی گردد. این نظریه سرآغاز نظریه ی روان سنجی جدید در ارتباط با توانایی های ذهنی بود. بعد از ایشان متخصصان زیادی به این عرصه وارد شدند و موجبات پیشرفتهای فراوانی را فراهم آوردند. ازآن جمله می توان به استنفورد بینه، سیمون، ترمن، مریل، وكسلر، هب، ترستون و استرنبرگ اشاره كرد. بعد از این افراد در سال 1983 هاوارد گاردنر تئوری هوش های چند گانه را مطرح ساخت و عرصه ی...

ادامه مطلب

پیوند هوش رقابتی و استراتژی‌های کارآفرینانه

نویسنده: هادی مستعلی‌پور چکیده: برنامه هوش رقابتی به مقایسه وضعیت سازمان خودی در قیاس با رفتارهای بالقوه رقبا می پردازدو در این مسیر به برترین های  رقبا در تمامی عرصه ها پیدا می کند به کار گیری  و اعمال برنامه ریزی هوش رقابتی در یک سازمان این خاصیت را دارد که با پیش رو گذاشتن اطلاعات دقیق از رقبا و کسب آخرین خبرهای تازه و برنامه ریزی آنها، سازمان خودی قادر می شود خود را در وضعیت برتر قرار دهد . هوشمندی رقابتی عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقابتی كه سازمانها در آن به فعالیت و رقابت می پردازند...

ادامه مطلب