سرمايه روان شناختی؛ مبنايی نوين برای مزيت رقابتی

سرمايه روان شناختي؛ مبنايي نوين براي مزيت رقابتي
دكتر مرجان فياضي-دكترنسترن سيمار اصل

در سالهاي اخير، توجه روان‌شناسان به مقوله روان‌شناسي مثبت گرا جلب شده؛ به گونه اي که اين جنبش به حوزه مديريت و رفتار سازماني هم راه يافته است. امروزه پس از سرمايه انساني و اجتماعي، سرمايه روان‌شناختي را مي توان به عنوان مبناي مزيت رقابتي در سازمان ها در نظر گرفت.

ادامه مطلب