تحلیلی بر چگونگی سازمان اتحادیه های کارگری در ایران

این نوع ازدیدگاه تا آنجا پیش رفت که جامعه شناسی را با بیان موضوعاتی چون رفتارگرایی به سطح روان شناسی اجتماعی تقلیل داد. در این مقاله پژوهشی نمی توان نظریه خاصی را وارد کرد یا آن را رد کرد. بلکه سعی می شود با نگاهی فرانظریه ای به یکی از واقعیت های موجود در شهر یعنی سندیکاهای کارگری توجه شود. هرچند که در نهایت معلوم می شود به دلیل محدودیت های روش تحقیق، از اتخاذ نظریه ای واحد گریزی نیست. سندیکای کارگری به عنوان تنها مامن و پناهگاه کارگران، که می تواند در شرایط مختلف حامی آنها باشد و در...

ادامه مطلب